Tag Archives: Quyet dinh so 673/QD- TTg

Toàn văn Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 673/QĐ- TTg “Về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” . Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?